top of page

Stödboende Vuxna

Stödboende för vuxna med individuellt anpassat stöd

Patia erbjuder ett flertal olika stödboenden och träningslägenheter för vuxna över 21 år i behov av ett stöd i sin vardag. Bakomliggande problematik kan vara kriminalitet, missbruk, skyddsbehov och psykisk ohälsa.

 

Patia Stödboende Vuxna består av egna lägenheter i sammanhållna eller utspridda bestånd i Stockholm, Göteborg och Umeå. Alla lägenheter är försäkrade, har bredbandsuppkoppling och är fullt utrustade med möbler och köksutrustning. I samråd med socialtjänsten placeras klienterna i verksamheten utifrån den enskildes individuella behov och önskemål samt utifrån omfattande risk- och lämplighetsbedömningar.

 

På Patia Stödboende använder vi oss av ett salutogent förhållningssätt och utgår ifrån Patias värderingar: lyhördhet, individfokus, kompetens och empati. Verksamhetens målsättning är att den boende efter avslutad insats skall kunna leva ett självständigt liv, samt klara sitt boende och övrig livsföring på egen hand. Patia Stödboende arbetar evidensbaserat, det vill säga att vi utgår ifrån metoder som är väl beprövade och utforskade så som MI (motiverande samtal), ASI (Addiction Severity Index) och KASAM (känsla av sammanhang).

 

Vi arbetar utifrån placerande socialtjänstens uppdrag och tillsammans utformar Patia, den boende och socialtjänsten en genomförandeplan med tydliga och uppnåeliga mål. Patia lägger stor vikt på den enskildes inflytande och delaktighet. Vi tar alltid hänsyn till den enskildes individuella förutsättningar, behov och önskemål i det dagliga arbetet.

 

Varje klient matchas med en kvalificerad kontaktperson som har ett övergripande ansvar och kunskap runt den placerade, och som arbetar i enlighet med socialtjänstens uppdrag. Kvalificerade kontaktpersoner och övrig boendepersonal vägleder och stöttar den enskilde i att ordna och sköta en sysselsättning, klara av ett eget boende, få en meningsfull fritid samt skapa struktur i vardagen. För den enskildes trygghet finns tillgång till personal dygnet runt.

Janne Menander

Områdeschef

Janne.jpg

010 459 01 04

Stödboende Vuxna

Stödboende Stockholm

Stödboende Göteborg

bottom of page