top of page

Elisabethgården -
Akut och Utredningshem

Elisabethgården gör utredningar på uppdrag av socialtjänsten gällande barns behov och föräldrars förmåga att tillgodose dessa.

Vi inriktar oss på föräldrar med barn i åldrarna 0-16 år samt gravida kvinnor. Utredningarna, som vanligtvis tar mellan 10 och 14 veckor, följer BBIC:s struktur och baseras på socialtjänstens frågeställningar. Under vistelsen genomförs samspelsobservationer löpande utifrån ICDP/vägledande samspel mellan föräldrar och barn. Personalen tillbringar tid med barnet för att bygga relation och observationer och samtal genomförs med barnen utifrån deras behov, intresse, ålder och mognad. Exempelvis används lekar och att rita i anpassade mallar utifrån barnets hemmiljö eller nätverk. Tejpingdockor är ett annat verktyg som används för att underlätta för barnet att beskriva och berätta om sin situation, känslor eller upplevelse. Utredande intervjuer, bland annat baserade på MI, genomförs med barnets omsorgspersoner.


Familjer kan ha svårigheter utifrån exempelvis psykosocial problematik, samspelsproblematik, tidigare missbruk eller neuropsykiatrisk diagnos. Hos oss kan placering ske både utifrån LVU och SoL. Beroende på individens psykiska hälsa kan bedömningssamtal ske med extern psykiatriker och på uppdrag av socialtjänsten kan psykologutredning genomföras utifrån diagnos såsom ADHD, ADD eller AST.


När familjen kommer till Elisabethgården bor de initialt i huvudbyggnaden. Målsättningen är de ungefär efter halva placeringstiden ska kunna flytta till egen lägenhet intill huvudbyggnaden. I lägenheten ansvarar omsorgsgivarna för de vardagliga rutinerna såsom matlagning, inköp och städning. Detta ger oss ökad möjlighet att observera familjen i en mer vardaglig miljö.


Hos oss är familjerna delaktiga i planering och genomförande av

utrednings- eller omvårdnadsprocessen. Exempelvis är de delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen där de ges möjlighet att påverka hur observationer genomförs. Omsorgsgivarna kommuniceras löpande vad som framkommer under vistelsen.


Elisabethgården är en del av Patia och har därmed stora möjligheter att tillgodose behov av fortsatt eller förändrad vård. Detta kan exempelvis gälla skydd i varierad omfattning, öppenvårdsinsatser, familjehem eller stödboende. I närhet till Elisabethgården finns en separat lägenhet där öppenvårdsbehandling kan erbjudas.


Elisabethgården har bedrivit vård och omsorg över lång tid och idag har vi ramavtal med drygt 190 kommuner. Verksamheten har hög utredredningskvalitet som bland annat påvisats genom enkäter besvarade av socialtjänst och boende efter avslutad placering. För oss är det centralt att arbeta utifrån FN:s barnkonvention och vår värdegrund innefattande lyhördhet, individfokus, kompetens och empati.

Anna Edvardsson.jpg

Anna Edvardsson

Verksamhetschef

 

010 459 01 05

Källsåkravägen 127

598 91 Vimmerby

bottom of page