top of page

Hur vi arbetar

Värderingsstyrd organisation

Patia är en värderingsstyrd organisation med visionen att förbättra människors liv genom utveckling och självförverkligande. Vi är lyhörda för individens behov och förutsättningar. Med utgångspunkt i individens situation skapar vi med hjälp av kompetens och empati en innehållsrik, trygg och utvecklande tillvaro.

Omfattande vårdkedja

Patia erbjuder en vårdkedja för stöd till barn, unga och vuxna inom psykosocial problematik. Vi erbjuder även särskilda boenden enligt LSS.

Vår vårdkedja omfattar HVB, jour- och familjehem, stödboende, skyddat boende och öppenvård. Detta möjliggör för oss att erbjuda ett individ- och behovsanpassat stöd med möjlighet till både utsluss eller mer omfattande stöd om det behövs.

Fokus på kvalitet

Vårt systematiska kvalitetsarbete genomsyrar hela organisationen. Kvalitetsarbetet är strukturerat kring att planera, utveckla och följa upp kvaliteten i samtliga arbetsmoment och processer. Arbetet sker såväl i det dagliga arbetet som på ledningsnivå.

bottom of page