top of page

Stödboende Vuxna Ektorp

Vår verksamhet 

Stödboendet är beläget i ett naturnära område i Ektorp, Nacka. På promenadavstånd ligger Ektorp centrum med apotek, gym, matbutiker och kollektivtrafik.  På 20 minuter tar du dig från Ektorp till Slussen. 

Verksamheten utgörs av enskilda lägenheter i ett sammanhållet bestånd. Verksamheten har ett personalkontor i fastigheten. På Stödboende Ektorp stödjer vi den enskilde med att samordna och integrera övriga insatser av vikt för ett liv präglat av kvalitet och stabilitet - så som sjukvård, psykiatri, beroendevård och kriminalvård. Vi ser en god samverkan som ett viktigt led i att skapa förutsägbarhet och struktur i vardagen, faktorer som är avgörande för en bestående beteendeförändring. 

  

Vårt mål

Vårt mål är att den enskilde efter placering ska vara väl inkluderad i samhället och ha resurser och förutsättningar för att klara av att leva ett självständigt liv präglat av drogfrihet och stabilitet.    

 

Vårt tillvägagångssätt 

I samband med inskrivning matchas den enskilde med en kontaktperson som i nära samarbete med kollegor, samordnare och chefer planerar för utförandet av insatsen. Tillsammans med den enskilde upprättar kontaktpersonen en genomförandeplan utifrån socialtjänstens uppdrag där verksamhetens arbete med kort- och långsiktiga mål formuleras. Med utgångspunkt i den enskildes behov, individuella resurser och förutsättningar arbetar vi fokuserat med att stödja den enskilde i att: 

  • Skapa och upprätthålla strategier för en välfungerande vardag såväl inom som utanför det egna boendet

  • Skapa och upprätthålla strategier för ett liv präglat av drogfrihet

  • Skapa och upprätthålla en meningsfull sysselsättning och fritid

  • Skapa och upprätthålla strategier för att hantera sin dagliga livsföring, vad gäller bl.a. matlagning, inköp, tvätt och städ

  • Skapa och upprätthålla strategier för att hantera den egna ekonomin

  • Skapa och upprätthålla ett gynnsamt socialt nätverk

  • Aktivt eftersöka ett självständigt boende

 

Måluppfyllelse

För att säkerställa att verksamheten arbetar på ett sätt som främjar den unges progression mot uppsatta mål genomför verksamheten månadsvisa måluppfyllelseutvärderingar där utförd insats skattas och utvärderas av såväl den unge som av den unges kontaktperson. 

 

Utifrån IBIC och vårdplan skattas ett flertal variabler. Regelbunden och systematisk utvärdering ger oss möjlighet att snabbt stärka upp utförandet inom de områden där behov föreligger i syfte att uppnå önskad effekt under placeringsperioden på stödboendet. Statistiken för skattningarna sammanställs kvartalsvis, och skickas tillsammans med månadsrapporten till ansvarig placerare.

michaela hemsida.jpg

Michaela Tuiskunen
Verksamhetschef

IMG-7743_edited.jpg

Mllla Hanseblad
Biträdande Verksamhetschef

bottom of page