top of page

Avhopparverksamhet

Forskning och praktisk evidens har visat hur svårt det kan vara för personer som har levt en kriminell livsstil att bryta sig ur ett kriminellt nätverk. Forskning och praktisk evidens visar också att det är möjligt att förändra beteendet med hjälp av olika metoder, som till exempel terapi, rehabilitering och stöd från samhället. 

 

Patias Avhopparverksamhet arbetar med att stödja unga och vuxna män och kvinnor som vill lämna grupperingar och/eller en kriminell livsstil. Verksamheten kan erbjuda placeringar på ett flertal orter i Sverige. Utöver stödinsatser krävs ofta skydd eftersom många av avhopparna varit utsatta för och/eller är rädda för att utsättas för hot eller våld i samband med avhoppet.

 

Verksamheten kan också erbjuda olika typer av placeringsformer såsom skyddslägenhet, familjehem för yngre avhoppare samt dygnet runt bemannat stödboende i de fall den enskildes behov kräver det.  Vi hjälper dessa individer att bygga upp ett nytt socialt liv och att återintegreras i samhället. Stödet vi erbjuder är skräddarsytt efter varje individs personliga behov och bygger på nationellt och internationellt erkända metoder som har visat sig vara framgångsrika.

 

Våra medarbetare besitter bred kompetens och erfarenhet av att arbeta med personer som befinner sig i utanförskap. För att kunna erbjuda individanpassade insatser samarbetar vi med andra aktörer såsom psykoterapeuter, psykiatriker, jurister för att ge juridiskt stöd och kompetens samt med skuld- och rådgivare för att kunna bistå i frågor kring skuldsanering och kronofogden.

 

Insatserna tar avstamp i två övergripande behandlingsmetoder - Kriminalitet som Livsstil och Traumamedveten omsorg. Förändringsarbetet utförs av ett team bestående av en kvalificerad kontaktperson, samtalsterapeut och samordnare, som har lång erfarenhet av målgruppen och förmågan att med respekt och värdighet inge förståelse för den kriminella världsbilden, självbilden och de kriminella tankemönstren.

 

Behandlingsupplägget syftar till att skapa förståelse för den enskildes behov, utveckling och överskottsbeteende och dess funktion. Det är också viktigt att skapa förståelse för vad som krävs för att byta livsstil samt hur underliggande psykologiska brister och/eller konflikter kan bidra till olika sätt att "självmedicinera" för att skydda sig mot hotande känslor av exempelvis skam, ensamhet eller ilska.

 

Patias Avhopparverksamhet är rikstäckande och består av boenden med egna lägenheter i sammanhållna eller utspridda bestånd. Alla lägenheter är försäkrade, har bredbandsuppkoppling och är fullt utrustade med möbler och köksutrustning. I samråd med socialtjänsten placeras klienten i verksamheten utifrån den enskildes individuella behov och önskemål, samt utifrån omfattande risk- och lämplighetsbedömningar. 

Vi har ramavtal med många kommuner. 

Vi har ett väl etablerat samarbete med polisens nationella brottsoffer- och Personsäkerhetsverksamhet - BOPS.  

Vi erbjuder transporter till och från våra skyddslägenheter.

 

IMG_3017.HEIC

Samuel Kiros
Verksamhetschef

patiatradet.jpg

Fatima Iramdane
Biträdande verksamhetschef

bottom of page