top of page

Stödboende Vuxna
Järfälla

Vår målgrupp

På Stödboende Järfälla tar vi emot personer över 21 år med beroendeproblematik, psykisk ohälsa, samsjuklighet, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende. Vi har möjlighet att ta emot personer med substitutionsbehandling, så som LARO. Verksamheten är drogfri och som ett led i att stödja den enskilde med att upprätthålla en drogfri vardag kan vi ta drogtester på boendet.  

 

Vår verksamhet 

Stödboende Järfälla utgörs av ljusa, nybyggda och fullt utrustade enrumslägenheter i ett sammanhållet bestånd med personalkontor beläget i fastigheten. Busshållplatsen Säby Kulle finns precis utanför huset. På promenadavstånd finns apotek, ett flertal gym, matbutiker och naturområdet Västra Järvafältet. På ca 20 minuter tar du dig från Barkarby Station till Stockholm City. På Stödboende Järfälla stödjer vi den enskilde med att samordna och integrera övriga insatser av vikt för ett liv präglat av kvalitet och stabilitet, så som sjukvård, psykiatri, beroendevård och kriminalvård. En god samverkan är ett viktigt led i att skapa förutsägbarhet och struktur i vardagen, faktorer som är avgörande för en bestående beteendeförändring. 

 

Vårt mål

Vårt mål är att den enskilde efter placering ska vara väl inkluderad i samhället och ha resurser och förutsättningar för att klara av att leva ett självständigt liv präglat av drogfrihet och stabilitet.    

 

Vårt tillvägagångssätt 

I samband med inskrivning matchas den enskilde med en kontaktperson som i nära samarbete med kollegor, samordnare och chefer planerar för utförandet av insatsen. Tillsammans med den enskilde upprättar kontaktpersonen en genomförandeplan utifrån socialtjänstens uppdrag där verksamhetens arbete med kort- och långsiktiga mål formuleras. Med utgångspunkt i den enskildes behov, individuella resurser och förutsättningar arbetar vi fokuserat med att stödja den enskilde i att: 

  • Skapa och upprätthålla strategier för en välfungerande vardag såväl inom som utanför det egna boendet

  • Skapa och upprätthålla strategier för ett liv präglat av drogfrihet

  • Skapa och upprätthålla en meningsfull sysselsättning och fritid

  • Skapa och upprätthålla strategier för att hantera sin dagliga livsföring, vad gäller bl.a. matlagning, inköp, tvätt och städ

  • Skapa och upprätthålla strategier för att hantera den egna ekonomin

  • Skapa och upprätthålla ett gynnsamt socialt nätverk

  • Aktivt eftersöka ett självständigt boende

Image.jpeg

Moa Ljung
Verksamhetschef

patia_logo_rgb_800px_edited_edited.png

Carolina Rios
Biträdande verksamhetschef

bottom of page