top of page

Förstärkta och Kraftigt
förstärkta Jour- och Familjehem

Att placera någon i ett förstärkt eller kraftigt förstärkt familjehem innebär att den unge av socialtjänsten har bedömts vara i behov av ett större stöd i sin vardag än det som vanligen ges av ett familjehem. Den unge kan vara placerad under en längre eller kortare tid och den insats som det kraftigt förstärkta familjehemmet  ger är även det större än vid en familjehemsplacering. För att ha goda förutsättningar för en lyckad placering ställs det speciella krav på familjehemmet. Nedanstående krav måste uppfyllas för att våra familjehem bedöms klara av dessa placeringar:

 

  • Minst en person i hushållet måste vara hemma på heltid för att vara tillgänglig för den unge. 

  • Tidigare erfarenhet av jour- eller familjehemsplaceringar är ett grundläggande krav.

  • Familjehemmet får som mest ha två placeringar samtidigt för att kunna ge det utökade stödet till den unge.

  • I familjen får inga barn under 3 år finnas till skydd för barnet samt för att minska risken för sammanbrott.

  • Familjehemmen har uppvisat registerutdrag utan förekomster av innehåll, samt en stabil ekonomisk situation som inte är avhängigt placeringen.

  • Den placerade ska he ett eget rum vilket även övriga minderåriga bosatta i familjen ska ha.

  • Familjerna har ett extra stort tålamod, engagemang och känslomässigt utrymme för den unge, men även för övriga minderåriga i familjen.

 

Extra krav ställs inte bara på våra kraftigt förstärkta familjehem, det ställs även på oss som arbetar på Patia Jour- och familjehem. Vårt uppdrag är att göra allt det vi bara kan för att våra familjer ska klara av uppdragets utmaningar. Vi erbjuder därav vid dessa placeringar ett utökat handledningsstöd från våra välutbildade familjehemskonsulenter. Det innebär att konsulenten och familjehemmet träffas oftare än vid ett ordinärt familjehemsuppdrag och även har en tätare kontakt i övrigt.


Samtliga familjehemskonsulenter har tidigare varit anställda inom socialtjänstens myndighetsutövning och dess familjehemsvård vilket gör att vi kan erbjuda en trygg handledningsbas. Skulle socialtjänsten bedöma att den unge har ett behov av utökade insatser för att utöka stödet i uppdraget ytterligare erbjuder vi självklart detta. 

 

Patia har även en välutvecklad Öppenvårsverksamhet som kan bistå med såväl behandlande insatser som avlastning. Skulle familjehemmet inte redan ha genomgått grundutbildningen Ett hem att växa i så utbildas våra familjer av våra familjehemskonsulenter.

 

Övriga utbildningstillfällen ges löpande under året likväl som grupphandledning där familjerna får kunskaper samt får byta erfarenheter med andra familjer. Utöver detta erbjuds familjehemmen handledning dygnets samtliga timmar, året runt.

Resized_20231007_163307.jpeg

Malin Andersson

Tf Verksamhetschef

bottom of page