top of page

Stödboende Vuxna
Göteborg

Vår målgrupp

På Stödboende i Göteborg tar vi emot personer över 21 år med beroendeproblematik, psykisk ohälsa, samsjuklighet, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende. Vi har möjlighet att ta emot personer med substitutionsbehandling, så som LARO. Verksamheten är drogfri och som ett led i att stödja den enskilde med att upprätthålla en drogfri vardag kan vi ta drogtester på boendet.   

 

Vår verksamhet 

Stödboende Göteborg är beläget i ett naturnära läge invid Keillers park på Hisingen. På promenadavstånd ligger handelsplats med apotek, gym, matbutiker och kollektivtrafik. På 20 minuter tar du dig från verksamheten till Göteborg centrum. Verksamheten har delvis ett sammanhållet bestånd av lägenheter med personalkontor i samma trapphus men också utspridda lägenheter med promenadavstånd till personalkontoret.  Verksamheten är dygnet-runt-bemannad med ett personalkontor i fastigheten, vilket möjliggör att den unge kan träna på självständighet inför vuxenlivet men samtidigt ha direkt närhet till personal. En god personaltäthet och kvalitativa insatser bidrar till den unges trygghet och säkerhet. 

På Stödboende Göteborg stödjer vi den enskilde med att samordna och integrera övriga insatser av vikt för ett liv präglat av kvalitet och stabilitet. Vi samverkar därför bland annat med arbete, sjukvård, öppenvård eller stödjer i annan form av sysselsättning. God samverkan är ett led i att skapa förutsägbarhet och struktur i vardagen, faktorer som är avgörande för en bestående beteendeförändring.

 

Vårt mål

Vårt mål är att den enskilde efter placering ska vara väl inkluderad i samhället och ha resurser och förutsättningar för att klara av att leva ett självständigt liv präglat av drogfrihet och stabilitet.    

 

Vårt tillvägagångssätt 

I samband med inskrivning matchas den enskilde med en kontaktperson som i nära samarbete med kollegor, samordnare och chefer planerar för utförandet av insatsen. Tillsammans med den enskilde upprättar kontaktpersonen en genomförandeplan utifrån socialtjänstens uppdrag där verksamhetens arbete med kort- och långsiktiga mål formuleras. Med utgångspunkt i den enskildes behov, individuella resurser och förutsättningar arbetar vi fokuserat med att stödja den enskilde i att: 

  • Skapa och upprätthålla strategier för en välfungerande vardag såväl inom som utanför det egna boendet

  • Skapa och upprätthålla strategier för ett liv präglat av drogfrihet

  • Skapa och upprätthålla en meningsfull sysselsättning och fritid

  • Skapa och upprätthålla strategier för att hantera sin dagliga livsföring, vad gäller bl.a. matlagning, inköp,  tvätt och städ

  • Skapa och upprätthålla strategier för att hantera den egna ekonomin

  • Skapa och upprätthålla ett gynnsamt socialt nätverk

  • Aktivt eftersöka ett självständigt boende

IMG_3017.HEIC

Samuel Kiros
Verksamhetschef

Image[36].jpeg

Emma Håkansdotter
Biträdande verksamhetschef

bottom of page