top of page

Stödboende Unga
Barkarbystaden

Vår målgrupp

Stödboende Barkarbystaden är en del av Stödboende Stockholm. Här tar vi emot barn och unga i åldrarna 16–20 år som är i behov av ett individanpassat stöd i syfte att förberedas inför vuxenlivet. Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU, och stödjer den unge med att skapa och upprätthålla strategier för en gynnsam vardagsstruktur, ett liv präglat av nykter- och drogfrihet, gynnsamma sociala relationer och att utveckla strategier för att kartlägga och förebygga socialt nedbrytande beteende. Verksamheten är drogfri. Placering sker alltid med grund i omfattande lämplighets- och riskanalyser. 

 

Vår verksamhet 

Vårt stödboende är beläget i hjärtat av Barkarbystaden med direkt närhet till kollektivtrafik, apotek, flera gym och matbutiker.  På ca 20 minuter tar du dig från Barkarby Station till Stockholm City. Verksamheten utgörs av enskilda lägenheter i ett sammanhållet bestånd, med dygnet-runt-bemannat personalkontor i fastigheten, vilket möjliggör att den unge kan träna på självständighet inför vuxenlivet men samtidigt ha direkt närhet till personal. En god personaltäthet och kvalitativa insatser bidrar till den unges trygghet och säkerhet. 

 

På Stödboende Barkarbystaden stödjer vi den unge med att samordna och integrera övriga insatser av vikt för ett liv präglat av kvalitet och stabilitet. Vi samverkar därför bland annat med skola, sjukvård, öppenvård eller stödjer i annan form av sysselsättning. God samverkan är ett led i att skapa förutsägbarhet och struktur i vardagen, faktorer som är avgörande för en bestående beteendeförändring.

 

Vårt mål

Vårt mål är att den unge efter placering ska vara väl inkluderad i samhället och ha resurser och förutsättningar för att klara av att leva ett självständigt liv utan behov av stöd från socialtjänsten.  

 

Vårt tillvägagångssätt 

Utifrån den enskildes resurser och individuella förutsättningar arbetar vi aktivt för att den unge, under trygga former, ska: 

  • Skapa och upprätthålla strategier för en välfungerande vardag såväl inom som utanför det egna boendet

  • Få det stöd hen behöver för att navigera inför vuxenlivet

  • Skapa och upprätthålla ett gynnsamt socialt nätverk bestående av personer med positiv inverkan på den unge och dennes livsmål

  • Skapa och upprätthålla strategier för ett liv präglat av drogfrihet

  • Skapa och upprätthålla en meningsfull sysselsättning och fritid

  • Skapa och upprätthålla strategier för att hantera sin dagliga livsföring, vad gäller bl.a. matlagning, inköp, tvätt och städ

  • Skapa och upprätthålla strategier för att hantera den egna ekonomin

  • Aktivt eftersöka ett självständigt boende

 

Måluppfyllelse

För att säkerställa att verksamheten arbetar på ett sätt som främjar den unges progression mot uppsatta mål genomför verksamheten månadsvisa måluppfyllelseutvärderingar där utförd insats skattas och utvärderas av såväl den unge som av den unges kontaktperson.

 

Utifrån BBIC och vårdplan skattas ett flertal variabler. Regelbunden och systematisk utvärdering ger oss möjlighet att snabbt stärka upp utförandet inom de områden där behov föreligger i syfte att uppnå önskad effekt under placeringsperioden på stödboendet. Statistiken för skattningarna sammanställs kvartalsvis, och skickas tillsammans med månadsrapporten till ansvarig placerare.  

 

CFFF5857-DDF4-4E73-BD73-AF03258751CB-BDEA9C53-E353-4915-BDE5-48887E829D9E.jpeg

Moa Ljung
Verksamhetschef

patia_logo_rgb_800px_edited_edited.png

Carolina Rios
Biträdande verksamhetschef

bottom of page