top of page

Konsulentstödda
Jour- och Familjehem

Patia Jour- och familjehem tar dygnet runt emot enskilda individer i alla åldrar, syskon samt barnfamiljer med behov av placering i jourhem, familjehem eller behandlingsfamilj. Verksamheten har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd jour- och familjehemsvård vilket innebär att alla jour- och familjehem har tät kontakt med en familjehemskonsulent som stöttar och vägleder familjen genom hela placeringen. Som jour- eller familjehem genomgår man en omfattande familjehemsutredning som är baserad på en väl utarbetad utredningsmetod. Till skydd för den som ska placeras finns ett krav på att samtliga familjemedlemmar över 15 år i jour/familjehemmet ska uppvisa registerutdrag utan anmärkning från Polis, Socialtjänst, Kronofogden samt Försäkringskassan. 

 

Inför varje placering görs en noggrann matchning som syftar till att säkerställa att jour/familjehemmet kan tillgodose individens behov samt att tillse att de risker som kan medfölja en placering har minimerats och bedömts som låga för samtliga, både för familjehemmet och individen som ska placeras. Riskerna bedöms och identifieras i såväl en lämplighetsbedömning samt i en riskanalys. Under placeringens gång arbetar familjehemskonsulenterna löpande med riskanalyser med målet att fortsatt minimera risker samt med att uppfylla socialtjänstens individuella mål för individen som framgår av såväl vård- som genomförandeplan. 

 

Alla jour/familjehem har dygnet runt tillgång till att få råd och stöd via telefon av en familjehemskonsulent. Samtliga medarbetare i verksamheten är socionomer samt har lång erfarenhet av konsulentstödd familjehemsvård men även en tidigare arbetslivserfarenhet av att ha arbetat inom socialtjänstens myndighetsutövning av barn och unga. Många familjer har haft ett mångårigt samarbete med Patia och det kommer ständigt nya tillskott till vår bank av noga utvalda familjer som önskar samarbeta och öppna upp sitt hem för behövande individer. 

 

I våra jour- och familjehem placeras ofta individer i behov av skyddsplacering varpå verksamheten har skyddskonsulenter som utreder, bedömer och säkerställer skyddsbehovet samt handleder familjerna i de skyddsfrågor som uppstår. 

 

Verksamheten vill ge varje individ en omvårdnad anpassad efter den placerades behov, önskemål och förutsättningar. Varje individ ska uppleva en hög kvalité genom trygghet, självbestämmande och delaktighet. Familjehemskonsulenterna är utbildade i såväl Barnkonventionen som BBIC vilka står som några av verksamhetens grundpelare. Jour- och familjehemmen erbjuds Socialstyrelsens grundkurs Ett hem att växa i och erbjuds löpande även andra utbildningar som lämpar sig för familjehem. Samtlig personal i verksamheten är utbildad i ICDP – vägledande samspel, som genomsyrar den handledning som ges till jourhemmen/familjehemmen likväl som till familjehemskonsulenterna.

Resized_20231007_163307.jpeg

Malin Andersson

Tf Verksamhetschef

bottom of page