top of page
image001.png
Image by Karlo Boni

Patia Stödboende Nockeby

På Stödboende Nockeby tar vi emot vuxna personer med psykisk ohälsa, beroendeproblematik, samsjuklighet, tidigare kriminalitet och/eller annat socialt nedbrytande beteende som innebär svårigheter för den enskilde att hantera sin vardag.  

 

Stödboende Nockeby är ett kollektivt stödboende som lämpar sig för de personer som ännu inte är riktigt redo för placering i våra stödboenden som bedrivs i lägenhetsform. Verksamheten består av boenderum med gemensamhetsutrymmen för måltider och sociala aktiviteter.

 

På Stödboende Nockeby stödjer vi den enskilde med att samordna och integrera övriga insatser av vikt för ett liv präglat av kvalitet och stabilitet - så som sjukvård, psykiatri, beroendevård och kriminalvård. Vi kan stötta med transport till och från vårdkontakter m.m. i syfte att underlätta vardagen så mycket som möjligt för klienten. Då de stödbehov som föreligger inte längre bedöms vara lika omfattande finns möjlighet till utsluss till något av våra stödboenden som bedrivs i enskilda lägenheter.

Vårt mål

Vårt mål är att den enskilde efter placering ska vara väl inkluderad i samhället och ha resurser och förutsättningar för att klara av att leva ett självständigt liv präglat av drogfrihet och stabilitet.

Vårt tillvägagångssätt

I samband med inskrivning matchas den enskilde med en kontaktperson som i nära samarbete med kollegor, samordnare och chefer planerar för utförandet av insatsen. Tillsammans med den enskilde upprättar kontaktpersonen en genomförandeplan utifrån socialtjänstens uppdrag där verksamhetens arbete med kort- och långsiktiga mål formuleras.

 

Med utgångspunkt i den enskildes behov, individuella resurser och förutsättningar arbetar vi fokuserat med att stödja den enskilde i att:

  • Skapa och upprätthålla strategier för en fungerande vardag såväl inom som utanför det egna boendet.

  • Skapa och upprätthålla strategier för ett liv präglat av drogfrihet.

  • Skapa och upprätthålla en meningsfull sysselsättning och fritid.

  • Skapa och upprätthålla strategier för att hantera sin dagliga livsföring, vad gäller bl.a. matlagning, inköp, tvätt och städ.

  • Skapa och upprätthålla strategier för att hantera den egna ekonomin.

  • Skapa och upprätthålla ett gynnsamt socialt nätverk.

  • Aktivt eftersöka ett självständigt boende.

Image.jpeg

Moa Ljung

Verksamhetschef

 

010 459 01 37

bottom of page